15.11.2018

Lausunto Lakiesitys kokoontumislain muuttamisesta heikentää merkittävästi kansalaisoikeuksia

Oikeusministeriön lakiluonnos esittää muutoksia kokoontumislakiin. Lakimuutos pidentäisi poliisille mielenosoituksista tehtävää ilmoitusaikaa kolmeen vuorokauteen nykyisestä kuudesta tunnista. Vapaa liikkuvuus ei kannata lakiesitystä ja pitää sitä monien muiden kansalaistoimijoiden tavoin huonosti perusteltuna ja merkittävänä heikennyksenä kansalais- ja poliittisiin oikeuksiin. Nähdäksemme on todennäköistä, että lakimuutos hankaloittaisi esim. turvapaikanhakijoiden, siirtolaisten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien mahdollisuuksia toteuttaa heille kuuluvia poliittisia oikeuksia. Myös oikeustieteilijät ovat pitäneet luonnosta ongelmallisena ja huonosti valmisteltuna. Lausuimme asiasta (pyytämättä ja yllättäen, sillä muutoinkin lyhyellä lausuntokierroksella lausuntopyyntö ”unohtui” lähettää kansaistoimijoille) seuraavaa:

Näkemyksenne ehdotetusta ennakkoilmoitusajan pidentämisestä

Vapaa Liikkuvuus -verkosto vastustaa ennakkoilmoitusajan pidentämistä. Lakiluonnoksessa esitetyt muutokset rajoittavat suhteettomasti perustuslain takaamaa kokoontumisvapautta sekä kansalais- ja poliittisia oikeuksia. Rajoitukset eivät ole oikeasuhtaisia eikä niille ole esitetty riittäviä perusteluita.

Ennakkoilmoitusajan pidentäminen kolmeen vuorokauteen rajoittaisi spontaanien mielenosoitusten järjestämistä ja niihin osallistumista. Nykyisen lainsäädännön mukaan kokoontumisvapaus tulee turvata myös sellaisissa tilanteissa, joissa mielenilmaus on spontaani tai järjestetään lyhyellä varoitusajalla esimerkiksi vaikuttamisen kohteena olevan poliittisen kysymyksen akuutin luonteen vuoksi. Vaikka vaadittua ilmoitusaikaa pidennetään, ehdotuksen mukaan kokoontumisvapaus turvattaisiin näissä tilanteissa edelleen siten, että ”myös myöhemmin tehtyä ilmoitusta voitaisiin nykyiseen tapaan pitää pätevänä, jos kokouksen järjestämisestä ei aiheudu kohtuutonta haittaa yleiselle järjestykselle”. Kirjaus jättää liikaa harkintavaltaa poliisille ja muotoilu “kohtuuttomasta haitasta yleiselle turvallisuudelle“on epämääräinen ja lavea. Voidaan kysyä johtaisiko tämä siihen, että julkisia viranomaisia, esimerkiksi poliisia itseään, kritisoivien milenosoitusten järjestämisestä tulisi vaikeampaa.

Esimerkiksi pakkopalautusten vastaiset mielenosoitukset ja tempaukset järjestetään usein lyhyellä muutaman tunnin varoitusajalla, sillä tieto palautuksista tulee monesti vain vähän ennen käännytyksen toimeenpanoa. Mielenosoitukset ovat olleet merkittävä keino kansalaisyhteiskunnalle kiinnittää huomiota poliisin tekemiin käännytyksiin ja nostaa poliittista keskustelua aiheesta. Poliisi on jo nyt rajoittanut useita kertoja rauhanomaisia mielenosoituksia siirtämällä ne pois lentokentän läheisyydestä ja näin rajannut kokoontumisvapautta monen kansalaistoimijan mielestä kyseenalaisin perustein. Toiminnallaan poliisi on vaikeuttanut sananvapauden toteutumista ja samalla estänyt omaan toimintaansa kohdistuvaa kritiikkiä.

Huomionne esityksen perusteluista ja lakiteknisistä seikoista sekä muut mahdolliset kommentit

Vapaa Liikkuvuus katsoo, että lakiesitys heikentää ilman riittävän painavia perusteita kansalaisten perusoikeuksia, minkä lisäksi lain valmisteluprosessi on omiaan heikentämään luottamusta lainvalmistelun demokraattisuuteen.

Lakiesityksen on tarkoitus koskea kaikkia yleisiä kokouksia, riippumatta niiden koosta tai tarkoituksesta. Lisäksi luonnoksen perustelut ovat riittämättömiä ja koskevat lähinnä poliisin toimivaltaa, turvallisuutta ja sen työtehtävien organisointia. Lakiluonnoksesta välittyy kuva yleisistä kokouksista ja poliittisesta kansalaistoiminnasta lähinnä turvallisuusuhkana eikä niiden merkitystä tunnusteta.

Lakiluonnos on valmisteltu kiireessä ja se on lähetetty lyhyelle lausuntokierrokselle hyvin suppealle joukolle toimijoita, pääasiassa valtionhallinnon organisaatioille kuten ministeriöille ja poliisille. On ongelmallista, että poliittisia ja kansalaisoikeuksia koskevaa esitystä, joka vaikuttaa erityisesti kansalaisyhteiskunnan toimintaan merkittävällä tavalla, ei ole lähetetetty kattavalle lausuntokierroksella myös kansalaisjärjestökentälle.

Huomionne ehdotetun lain vaikutuksista sekä voimaantuloaikataulusta

Lain vaikutuksia ihmis- ja perusoikeuksien toteutumiseen ja demokraattisen yhteiskunnan toimintaan ei ole tarkasteltu esityksessä riittävästi. On todennäköistä, että lakimuutos hankaloittaisi esim. turvapaikanhakijoiden, siirtolaisten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien mahdollisuuksia toteuttaa heille kuuluvia poliittisia oikeuksia. Esimerkiksi turvapaikanhakijat voivat pelätä, että mahdolliset sanktiot vaikuttavat oleskeluluvan myöntämiseen. Kokoontumisvapauden tulee kuulua myös haavoittuvassa asemassa oleville siirtolaisille, jotka saattavat pelätä viranomaisia.