Vapaa liikkuvuus -verkosto
Uusi laki: Paperittomille siirtolaisille terveydenhuoltoa?

Hallituksen esitys laiksi paperittomien terveydenhuollon järjestämiseksi on tällä hetkellä eduskunnassa valiokuntakäsittelyssä.

Lakialoitteen tärkeimpiä taustatekijöitä on Helsingissä vuonna 2011 toimintansa aloittanut paperittomille hoitoa tarjoava klinikka. Global Clinic perustuu vapaaehtoisten lääkärien ja hoitajien työpanokseen. Sen tarjoama hoito on maksutonta ja avointa kaikille – toisin kuin hallituksen esityksessä.

Jos eduskunta vahvistaa lain – mikä näyttää tällä hetkellä epätodennäköiseltä – laajentaisi se joidenkin paperittomien oikeutta julkiseen terveydenhuoltoon. Ilman oleskelulupaa Suomessa oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset saisivat oikeuden kiireelliseen hoidon lisäksi terveydenhuollon henkilökunnan välttämättömäksi arvioimiin palveluihin kuten raskauteen ja synnytykseen liittyviin palveluihin. Lapset saisivat palvelut saman laajuisina kuin muutkin Suomessa asuvat alaikäiset.

Hallituksen esityksessä paperiton maksaa itse hoitonsa oikeat kustannukset. Helsingin kaupunki on sen sijaan tarjonnut vuodesta 2013 terveydenhuollossaan paperittomille kiireelliset palvelut, synnytyksen ja raskauden aikaiset palvelut sekä lapsille täydet palvelut samaan hintaan kuin kuntalaisille. Myös lakiehdotuksen pohjana olleissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen teettämän tutkimuksen malleissa lähdettiin siitä, että palveluja saaneelta henkilöltä perittäisiin vain normaalit asiakasmaksut. Lakiehdotuksen mukaan maksukyvyttömyys ei kuitenkaan estäisi hoitoon pääsyä.

Helsingin tarjoamat palvelut kuuluvat myös niille EU-siirtolaisille, joilla ei ole sairausvakuutusta eli esimerkiksi Itä-Euroopan romaneille. Tarjottujen hoitojen laajuus on Helsingin mallissa lakiesitystä jonkin verran suppeampi, koska kaupunki ei anna oikeutta lääkäreiden muihin välttämättömiksi katsomiin hoitoihin.

Lakiesitys jättää monia asioita auki. Laskut odottaisivat esimerkiksi asemansa virallistamisessa onnistuvaa paperitonta, jos hän on ilmoittanut oikeat henkilötietonsa. Miten käytännössä erotellaan EU-kansalaiset ja paperittomat? Onko seurauksena etninen profilointi vai onko laki sittenkin tarkoitettu kaikille?

Terveyshuollon henkilökunnan arvioinnin ja toisaalta asiakkaan kekseliäisyyden varaan jäisi paljon.

Lähteet
HE 343/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan velvollisuudesta järjestää eräitä terveydenhuollon palveluja eräille ulkomaalaisille ja laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta.

Keskimäki, Eeva Nykänen, Hannamaria Kuusio. Paperittomien terveyspalvelut Suomessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Raportti 11/2014.