Neuvonnan eettiset ohjeet

Vapaa liikkuvuus -verkoston neuvontavastaanoton eettiset ohjeet

Neuvontavastaanoton tehtävä

Neuvonnan tehtävänä on antaa ilmaista, luotettavaa ja virheetöntä tietoa ulkomaalaisten kohteluun liittyvistä käytännöistä ja ulkomaalaislaista. Tarkoituksena on erityisesti neuvoa ulkomaalaisia oleskelulupien hakemiseen liittyvissä asioissa ja siten ehkäistä paperittomuutta. Neuvontavastaanotolla kohdataan myös sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia. Tarvittaessa konsultoimme lakimiestä sekä ohjaamme juridisen avun tai muunlaisen tarvittavan avun piiriin. Myös ulkomaalaisten ystävät, omaiset ja tukijat kuuluvat neuvontavastaanoton kävijöihin.

Neuvonta annetaan siirtolaisaktivistien vapaaehtoistyönä eikä sillä ole sidoksia maahanmuuttohallintoon tai muihin viranomaisiin. Neuvonta ei ole hyväntekeväisyystyötä, vaan radikaalia solidaarisuustyötä siirtolaisten kanssa. Se pyrkii muuttamaan niitä olosuhteita, joissa siirtolaiset elävät.

Siirtolaisaktivisteina tavoitteemme on muuttaa oleskelulupakäytäntöjä inhimillisemmiksi sekä vähentää byrokratian ja viranomaisten tuottamaa paperittomuutta. Vastustamme myös säilöönottokeskuksia ja pidämme niitä vanhanaikaisina ja rasistisina ulkomaalaispolitiikan välineinä. Solidaarisuus merkitsee, että tiedostamme oman asemamme ja pyrimme toimimaan kaikkien neuvottavien kanssa tasavertaisesti ja yhteistyössä.

Neuvontavastaanotto ja kävijä

Toimimme ehdottoman luottamuksellisesti: vastaanotolla käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia emmekä jaa mitään tietoja ulkopuolisille, ellei siitä erikseen sovita.

Kohtaamme jokaisen kävijän tasavertaisena. Emme vaadi kävijältä henkilöllisyystietoja emmekä pidä kävijöistä rekisteriä. Emme neuvo asioissa, joista emme tiedä. Tarvittaessa tarkistamme neuvonnan aikana tietomme tai ohjaamme kävijän eteenpäin sellaiselle taholle, joka osaa paremmin auttaa.

Vastaanotolla esittelemme kävijälle eri vaihtoehtoja siitä, kuinka hän voi toimia asiassaan. Useissa tilanteissa ei ole vain yhtä tapaa toimia. Kävijän tulee saada riittävä tieto arvioidakseen itse, kuinka toimia ja tehdäkseen omaa elämäänsä koskevia päätöksiä.

Mikäli neuvoja saa haltuunsa kävijän asiakirjoja hänen suostumuksellaan asioiden hoitamista varten, neuvoja säilyttää ne huolellisesti ja tuhoaa ne luotettavalla tavalla sen jälkeen, kun niitä ei enää tarvita, tai palauttaa alkuperäiset asiakirjat kävijälle.

Neuvontavastaanoton ammattitaito

Päivitämme tietojamme jatkuvasti uusista ulkomaalaispolitiikan käytännöistä. Jokainen vastaanoton neuvoja tunnistaa oman tietämyksensä rajat sekä vastaa yhdessä muiden neuvojien kanssa siitä, että neuvonnan laatu on mahdollisimman hyvä.

Mikäli vastaanotolla ilmenee ongelmia, neuvoja jakaa nämä viipymättä muiden neuvojien kesken. Neuvontavastaanoton neuvojalta vaaditaan sitoutumista omien tietojensa päivittämiseen sekä kiinnostusta ulkomaalaiskysymyksiin.

Ulkomaalaisten kanssa pääasiallinen asiointikieli on suomen lisäksi englanti. Mikäli saamme etukäteen tiedon tulkkaustarpeesta, pyrimme järjestämään neuvontavastaanotolle luotettavan tulkin omasta ryhmästämme. Emme käytä ammattitulkkeja, vaan tulkattavat kielet sisältyvät vapaaehtoistemme osaamiseen. Tulkin valinnassa painaa kielitaito ja luottamuksellisuus. Mikäli kyseessä on kieli, jonka tulkkia emme pysty itse hankkimaan, kehotamme kävijää tuomaan mukanaan oman tulkkinsa. Useimmiten pystymme järjestämään tulkkausapua ainakin espanjassa, ranskassa, venäjässä ja italiassa..