26.11.2019

حق اقامت

تظاهرات «حق اقامت» خواستار این است که همه پناهجوهای که قبل از سال 2017 به فنلند آمده اند ،اجازه اقامت بی قید و شرط را دریافت کنند.

زمان: سه شنبه 10.12. ساعت 3 بعدازظهر

محل: وزارت داخله (Kirkkokatu 12, 00170 Helsinki)

هزاران پناهجو که به فنلند آمده اند ، بیش از چهار سال منتظر تصمیم میباشند که آیا می توانند در فنلند بمانند و خانواده های خود را به اینجا بیاورند. بسیاری از پناهجو ها را از مراکز پذیرش بیرون نموده اند و مجبور کردند که زندگی بدون اسناد کنند.

قانون پناهندگی جایگزین ماشین بوروکراتیک شده است که باعث بی اسنادی ، بیکاری ، انتظار بی پایان ، محرومیت و مشکلات روانی پناهجو ها می شود.

چرااین فاجعه انسانی رخ داداست؟

فنلند بعداز سال 2015 سیاست سخت پناهندگی را تحمیل کرده است ، همانطور که حکم دادگاه حقوق بشر اروپا (EIT) در مورد سیاست فنلند نشان می دهد که اصول اساسی حق پناهندگی در این کشور به خطر افتاده است.

زیرا دولت قبلی حمایت قانونی پناهجویان را چنان تضعیف کرده است که تصحیح تصمیمات اشتباه غیرممکن میباشد.

به دلیل الزامات بوروکراتیک ،اخذ اقامت های دیگر، مانند اقامت کاری، دشواراست.

(از آنجا کهدولت قادر به بازگشت پناهجویان رد شده نیست ،زیرا کشورهای هدف بازگشت شهروندان خود را قبول نمی کنند).

در نتیجه، پناهجوهای که رد شده اند باید قانونی شوند. فوراً و بی قید و شرط!